Download hier de Schoolgids 2013-2014

Missie en visie

Missie

‘Kracht door verschil’

Op OBS De Koekoek ontwikkelt een ieder zijn talenten vanuit eigenheid, veiligheid en verbinding.

Visie

Leerling centraal

Binnen ons onderwijs staat de leerling centraal en neemt het rekening houden met verschillen tussen leerlingen een belangrijke plaats in. In de lessen bieden we verlengde instructie of verbreding/verdieping aan aan leerlingen, die afwijken van het gemiddelde ontwikkelingstempo.

Zelfstandig leren
Wij hanteren een didactiek, die zelfstandig leren ondersteunt en creëren leersituaties waar leerlingen zowel in eigen tempo als samen met anderen kunnen werken. Door middel van coöperatieve werkvormen worden er omstandigheden gecreëerd om de leerlingen en de leerkrachten goed en betrokken samen te laten werken. Zo werken we toe naar een groep en een school, waarin elk persoon een onderzoekende instelling heeft en actief lid is van onze lerende gemeenschap.

Wij streven ernaar, dat de leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, autonome, optimistische en intrinsiek gemotiveerde personen. Wij willen dat ze ambitieus zijn, zich laten uitdagen en leren van hun fouten, dat ze accepteren wie ze zijn en tolerantie en respect voor elkaar laten zien.

Eigenheid

De leerlingen, leerkrachten en ouders brengen hun eigenheid mee en mogen zichzelf zijn. De leerkracht speelt daarbij in op de mogelijkheden en de behoeftes van onze leerlingen. Hij gaat samen met de leerling, medeleerlingen, ouders en anderen actief op zoek naar kwaliteiten, talenten en intelligenties, die de leerling kenmerken. Wij helpen ze deze te ontdekken, te benoemen en te ontwikkelen. Op deze manier krijgt de leerling in acht jaar tijd, behalve zicht op schoolse vaardigheden, ook inzicht in zijn kwaliteiten en talenten en de manier waarop hij zelf het beste leert. Dat bevordert zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde.

Veilige, fijne sfeer
Een goede sfeer en een veilig en fijn leef- en werkklimaat zijn essentiële voorwaarden om tot goed onderwijs te komen. Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. De basisschoolperiode is een belangrijke periode in het leven van een mens. Hier leggen wij de basis voor de verdere ontwikkeling.

Vreedzaamheid

Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een goed leef- en werkklimaat is ons uitgangspunt: ‘Vreedzaamheid’. In het doen en laten van leerkrachten en leerlingen loopt dit als een rode draad door de school. De leerkrachten kunnen in hun manier van omgaan met elkaar en met de leer-lingen, in hun keuzes, in hun meningen, in hun stellingname t.a.v. bepaalde zaken, een voorbeeld zijn voor de leerlingen.  Zij laten zien wat de “waarden en normen” van de school zijn en hoe je vreedzaam met anderen om gaat.  Op o.b.s. De Koekoek hebben wij afgesproken hoe wij met elkaar en de omgeving omgaan.

Meer lezen?

Lees verder over de missie en de visie in de Schoolgids.