Organisatie

Structuren binnen de Koekoek

Onze school maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs Utrecht.

Samen met 35 scholen geven we deze stichting vorm. Het is een transparante organisatie. We kiezen voor centrale aansturing waar nodig en leggen bevoegdheden en verantwoordelijkheden bewust zo laag mogelijk. We doen graag een beroep op de professionaliteit en deskundigheid van onze medewerkers.

Goed onderwijs voor ieder kind is de kern van al ons handelen, op al onze scholen. Leerlingen voelen zich welkom en gewaardeerd, onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen. We dagen kinderen uit te leren, met middelen die passen in deze 21ste eeuw. SPO Utrecht is werkgever van circa 1100 onderwijsmensen. Verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect vinden we belangrijk.

Wat vragen wij van onze medewerkers: deskundigheid en professionele betrokkenheid. We verwachten dat zij het vermogen hebben in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. En dat zij een gezond gevoel hebben voor wat haalbaar is in de praktijk van alledag.

Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij een positieve bijdrage levert aan de eigen ontwikkeling en aan die van de ander; dat hij/zij de ander respecteert en met open vizier tegemoet treedt; dat hij/zij constructief bijdraagt aan groepsvorming. De sfeer van interactie en vormen van coöperatief leren zijn daarbij elementair.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de begeleiding van hun kind, zodat de leerkracht aan het gewenste opvoedingsprofiel van de leerling vorm en inhoud kan geven: Niet apart, maar samen – met behoud van ieders “eigenheid en verantwoordelijkheid”.

De scholen en schooldirecties van SPO Utrecht worden ondersteund door een klein stafbureau en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt actief toezicht op de organisatie en het bestuur. Ouders en medewerkers praten op bestuursniveau mee via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Medezeggenschapsraad houdt toezicht op het reilen en zeilen van school.

De school is in beweging. Via onze website en de ouderberichten informeren wij over de ontwikkeling(en) op onze school.

Commissies binnen de Koekoek

Naast de formele kant maken we ook gebruik van commissies, zoals: