De Vreedzame School

De Vreedzame school

De Koekoek hanteert de werkwijze van de Vreedzame school. Dit is een middel om de ontwikkeling van sociale competentie en democratisch burgerschap vorm te geven. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Hiermee willen we bereiken dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de sfeer in de school en in de klas. Vanuit de Vreedzame gedachte heeft de Koekoek onderstaande grondwet opgesteld:

‘Op De Koekoek horen we bij elkaar. Ik zorg voor de ander, mijzelf en de omgeving’

In de dagelijkse onderwijspraktijk dragen wij deze grondwet uit en nodigen we leerlingen uit dit ook te doen. De Vreedzame school werkt vanuit 6 thema’s die elk schooljaar terugkomen:

Blok 1: We horen bij elkaar

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

Blok 6: We zijn allemaal anders

In elke klas wordt aandacht besteed aan bovenstaande thema’s. Dit doen we onder andere m.b.v. de wekelijkse lessen vanuit de methode, groepsvergaderingen, het inbouwen van routines om elkaar opstekers te geven en het dagelijks in- en uit checken (Hoe zitten we erbij?). Vreedzaam is een manier van omgaan met elkaar. Het vreedzame gedachtegoed is dan ook verweven in onze dagelijkse praktijk.

Ook op schoolniveau zetten wij verschillende activiteiten in, waarmee we de grondwet vertalen naar de praktijk:

Leerlingenraad

Vanaf groep 5 mogen leerlingen solliciteren voor deelname aan de leerlingenraad. Deze leerlingen presenteren zich in de groep, waarna er gestemd wordt. Vanuit alle groepen 5 t/m 8 is er ruimte voor 2 afgevaardigden die plaats nemen in de leerlingenraad. De leerlingenraad spreekt met elkaar over vraagstukken die leven onder leerlingen en bedenkt plannen om de school nog mooier, fijner en leuker te maken. Voorbeelden van acties vanuit de leerlingenraad zijn de schoonmaakmiddag en de Koekoekshow. Elk schooljaar wordt de leerlingenraad opnieuw samengesteld.

Kindredactie

De kindredactie bestaat ook uit leerlingen van 5 t/m 8. Zij werken aan de Koekoekskrant. De Koekoekskrant staat vol met nieuws uit de groepen, weetjes over leerkrachten, interviews, moppen, puzzels e.d. Leerlingen die houden van creatief schrijven, onderzoeken of interviewen zijn hier helemaal op hun plek. Elk schooljaar mogen leerlingen van groep 5 solliciteren voor deelname.

Mediatoren

Vanuit de Vreedzame school is er veel aandacht voor het zelfstandig oplossen van conflicten. We streven ernaar dat alle conflicten worden opgelost, zodat alle leerlingen met een fijn gevoel naar huis gaan. Naast de structurele aandacht voor het oplossen van conflicten in elke klas, werken wij op De Koekoek met leerling mediatoren. Dit zijn leerlingen die helpen bij het oplossen van conflicten. Elk jaar krijgen de leerlingen van groep 6 een training tot mediator aangeboden, waarna ze ervoor mogen kiezen om te solliciteren. Vervolgens krijgen zij in groep 7 en 8 de rol van mediator. Dit houdt in dat zij in de lunchpauze op het plein aanwezig zijn, herkenbaar aan een gele pet, om leerlingen te helpen bij het oplossen van conflicten. Hierbij is het doel om te streven naar een win-win oplossing. Naast hun belangrijke taak op het plein, hebben de mediatoren een voorbeeldfunctie in de school als het gaat om het uitdragen van de grondwet. De mediatoren worden aan de start van elk schooljaar op een feestelijke manier aan de school voorgesteld.

Ouders

De Vreedzame school gaat over burgerschap en daarmee over opvoeden. We willen onze leerlingen klaarstomen om op eigen benen te staan in onze maatschappij, om goed te zorgen voor de ander, zichzelf en de omgeving.  Dit is iets wat we alleen samen met ouders kunnen en willen doen. We streven ernaar om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de Vreedzame school. Dit doen wij d.m.v. het delen van foto’s en ervaringen, het delen van informatie over de verschillende thema’s en het organiseren van koffieochtenden. We organiseren 5 keer per jaar een koffieochtend voor en door ouders. Het doel van deze ochtenden is drieledig: Ontmoeten, informeren en ervaringen delen. De koffieochtenden zijn van 8.30 uur tot 9.15 uur en geheel vrijblijvend. Leuk als u een keer aansluit! Ook organiseren wij jaarlijks een ouderavond binnen het thema ‘samen opvoeden’. Deze avonden zijn deels informatief en deels interactief. Wij vinden het heel waardevol als ouders hierbij aanwezig zijn.

De wijk

‘It takes a village to raise a child’ Daarom proberen waar mogelijk ook de samenwerking aan te gaan met partners uit de wijk. Zo organiseren wij, in samenwerking met de vreedzame wijk coördinator, van DOCK, een vreedzame wijkraad. Vier leerlingen uit groep 6 en 7 vertegenwoordigen de Koekoek in deze raad, waarin zij samenwerken met leerlingen van de Dr. Bosscchool en de Fakkel. De raad wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en komt in de periode februari tot de juni een keer of 10 bij elkaar. Samen werken ze toe naar een vreedzame wijkactiviteit. Hierbij kan gedacht worden aan een schoonmaakactie, een sportdag, een activiteit voor senioren, etc. Ook gaat de wijkraad als uitje naar het stadkantoor om daar in gesprek te gaan met de burgemeester. Een prachtig voorbeeld van vreedzaam in de praktijk.

Wilt u meer weten over de vreedzame school?  Kijk dan op http://www.devreedzameschool.net/home/welkom.

‘Op de Koekoek horen we bij elkaar. Ik zorg voor de ander, mijzelf en de omgeving’

Wilt u meer weten over de vreedzame school?  Kijk dan op https://www.vreedzame.school/