Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft personeel en ouders invloed op de gang van zaken binnen een school. Voor bepaalde – wettelijk vastgelegde – onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de school de plannen alleen mag uitvoeren met instemming van de MR. Op andere onderwerpen geeft de MR – gevraagd of ongevraagd – adviezen aan de directie.

Sylvie Lanning (Vz)

Yoann, Yannick

Mark de Niet

Siem, Louke

Wendy van Voskuilen

Pim Suijdendorp

Robert Wisse

Sanne Vleugel

Groep 1-2 B

Sarah Stoel

Groep 6

Kristel Geerling

Groep 3-4

Vergaderdata MR 2023-2024

12-09-2023, 28-11-2023, 06-02-2024, 09-04-2024, 04-06-2024 (MR)

03-10-2023, 12-12-2023, 27-02-2024, 23-04-2024 en 18-06-2024 (overleg MR en directie)

De vergaderdata staan ook in de jaaragenda vermeld. U kunt als toehoorder de vergaderingen bijwonen als u dat vooraf even meldt. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op deze pagina.

E-mailadres MR: mr.koekoek@spoutrecht.nl

Notulen: OV-1 (03-10-2023), OV-2 (12-12-2023), OV-3 (27-2-2024)

Verkiezingen MR

Afgelopen schooljaar is de zittingstermijn van de MR in de statuten aangepast. De termijn is nu 2 of 3 jaar, hierin kan de zittende MR een keuze maken. Indien een lid opzegt van de oudergeleding of aan zijn of haar termijn zit, dan worden er voor de oudergeleding verkiezingen gehouden. Via de Ouderberichten houden wij u op de hoogte over de MR-verkiezingen.

Hebt u vragen over de Medezeggenschapsraad of wilt u met een MR-lid praten over de gang van zaken binnen de school, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Koekoek valt onder de Stichting Primair Onderwijs. Er is daarom ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Utrecht (GMR). Leden van de MR wonen de GMR vergaderingen bij en proberen daar waar mogelijk en wenselijk de jaarplanningen op elkaar af te stemmen.

Vergaderdata GMR 2023-2024

16-04-2024, 11-06-2024