Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft personeel en ouders invloed op de gang van zaken binnen een school. Voor bepaalde – wettelijk vastgelegde – onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de school de plannen alleen mag uitvoeren met instemming van de MR. Op andere onderwerpen geeft de MR – gevraagd of ongevraagd – adviezen aan de directie.

Michelle van Boxtel

Groep 7

Marthy Smid

Onderwijsondersteuner

Kristel Geerling

Groep 3-4

Mark de Niet (VZ)

Siem (gr 7-8) en Louke (gr 5-6)

Sylvie Lanning

Yoann (gr 6) en Yannick (5 VWO)

Milly Neuman

Torre, Evi (gr 7-8) en Art (gr 7)

Anne Koopman

Thomas, Eva (gr 5-6) en Valentijn (4)

Vergaderdata MR 2021-2022

01-02-2022, 05-04-2022 en 07-06-2022(MR)

07-12-2021, 15-02-2022, 12-04-2022 en 14-06-2022 (overleg MR en directie)

De vergaderdata staan ook in de jaaragenda vermeld. U kunt als toehoorder de vergaderingen bijwonen als u dat vooraf even meldt. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op deze pagina.

E-mailadres MR: mr.koekoek@spoutrecht.nl

Verkiezingen MR

Afgelopen schooljaar is de zittingstermijn van de MR in de statuten aangepast. De termijn is nu 2 of 3 jaar, hierin kan de zittende MR een keuze maken. Indien een lid opzegt van de oudergeleding of aan zijn of haar termijn zit, dan worden er voor de oudergeleding verkiezingen gehouden. Via de Ouderberichten houden wij u op de hoogte over de MR-verkiezingen.

Hebt u vragen over de Medezeggenschapsraad of wilt u met een MR-lid praten over de gang van zaken binnen de school, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Koekoek valt onder de Stichting Primair Onderwijs. Er is daarom ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Utrecht (GMR). Leden van de MR wonen de GMR vergaderingen bij en proberen daar waar mogelijk en wenselijk de jaarplanningen op elkaar af te stemmen.

Vergaderdata GMR 2021-2022

07-12-2021, 22-03-2022, 14-06-2022