Werkgroep Ouderbijdrage (WOB)

We vragen aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals de schoolkampen, sportactiviteiten en andere speciale activiteiten. Dit zijn activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden.

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de Medezeggenschapsraad op advies van de Werkgroep Ouderbijdragen (WOB) vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De hoogte van de bijdrage is voor het schooljaar 2023-2024 met instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) op advies van de WOB vastgesteld op € 60,-. Aan het begin van het schooljaar wordt een begroting vastgesteld en er worden keuzes gemaakt betreffende de activiteiten die het team voorstelt.

Deze begroting is gebaseerd op een hoge participatie van de ouders van De Koekoek.

Invullen van een incassoformulier. 

Hiermee machtig je de werkgroep ouderbijdrage om gedurende de schoolperiode van je kind de jaarlijkse ouderbijdrage te incasseren. Je kunt hier het Formulier incassomachtiging 2022-2023 vinden. Lever het ingevulde formulier in bij de leerkracht van je kind of in het WOB-bakje in de kamer van John. Of maak een scan en mail die naar wobdekoekoek@gmail.com.

Handmatig overmaken 

U kunt het bedrag ook handmatig overmaken op rekeningnummer NL95INGB0004379024 ten name van Werkgroep Ouderbijdrage te Utrecht. Vermeld de naam en de groep van je kind(eren).

Aan het begin van het schooljaar krijgt u d.m.v. de Ouderberichten een brief van de WOB (plus een incassoformulier) met het verzoek de bijdrage te voldoen.

Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen kunnen een evenredige bijdrage voldoen. U-pas houders kunnen een kopie van de U-pas van hun kind inleveren of mailen naar wobdekoekoek@gmail.com. De werkgroep zal dan de bijdrage incasseren bij de gemeente.

Voor de kampen van de groepen 7, 7-8 en 8 wordt een additionele bijdrage gevraagd. U wordt vooraf geïnformeerd. De bijdrage wordt per kamp  jaarlijks vastgesteld en komt bovenop de ouderbijdrage. Het is anders niet mogelijk om de kampen in Amerongen en Terschelling te organiseren.