Werkgroep Ouderbijdrage (WOB)

We vragen aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals de schoolkampen, sportactiviteiten en andere speciale activiteiten. Dit zijn activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden.

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de Medezeggenschapsraad op advies van de Werkgroep Ouderbijdragen (WOB) vastgesteld. Deze bedraagt € 60,- voor dit schooljaar en de WOB stelt een begroting op. Deze begroting is gebaseerd op een hoge participatie van de ouders van De Koekoek maar weet dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is.

De ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een verzoek tot betaling via de Parro-app (link in onderdeel gesprekken).

Voor de kampen van de groepen 7, 7-8 en 8 wordt een additionele bijdrage gevraagd. U wordt vooraf geïnformeerd. De bijdrage wordt per kamp jaarlijks vastgesteld en komt boven op de ouderbijdrage. Het is anders niet mogelijk om de kampen in Amerongen en Terschelling te organiseren.