Extra aanbod

Passend onderwijsaanbod voor talentvolle en/of begaafde leerlingen

De Koekoek kiest voor passend onderwijs voor elke leerling in zijn of haar eigen groep. We spelen in op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen en op hun specifieke talenten.

In de praktijk betekent dit naast het basisprogramma extra oefening, ondersteuning en extra uitdaging. En binnen het basisprogramma voldoende uitdaging en oefening.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Iedere leerkracht maakt zogenaamde  groepsplannen. Hierin staat welke leerlingen  goed kunnen meekomen en welke leerlingen extra ondersteuning dan wel extra uitdaging nodig heeft. Daarbij kijkt de leerkracht ook naar de specifieke leerbehoeften. Bij dit laatste valt te denken aan de behoefte aan een eigen plekje i.v.m. de concentratie, aan extra materialen of opdrachten, aan extra tijd met de leerkracht, enzovoort.

De leerkracht bespreekt de opgestelde groepsplannen met de intern begeleider, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Alle activiteiten vinden dan ook in principe plaats in het groepslokaal of in de directe omgeving daarvan en behoren tot de normale taak van die leerling.

Extra uitdaging?

Voor leerlingen die op enig gebied wat meer aankunnen zijn er, vaak binnen de lesmethode, mogelijkheden om meer uitdagingen aan te gaan. Deze leerlingen hebben minder tijd nodig voor de basisstof en kunnen zo meer tijd besteden aan een andere opdracht, aangepast aan hun niveau. Dit kunnen bijvoorbeeld opdrachten op een hoger niveau uit het leerboek zijn of extra projecten, constructies en opdrachten.

Voorwaarde voor deze extra uitdaging is wel dat de leerling behalve goede resultaten, ook voldoende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid laat zien. Dit omdat de leerkracht niet altijd onmiddellijk kan bijspringen bij vragen of onverwachte problemen. Daarvoor zijn vaste momenten ingeroosterd.

Creatief vermogen

OBS De Koekoek bouwt aan een creatief partnerschap met UCK en Spelenderwijs Utrecht. Het betreft hier een samenwerking waarin wij de ambitie uitspreken ons creatieve vermogen van de leerlingen en personeel te vergroten en onze doelen (proces en product) samen te realiseren. We zoeken naar samenwerkingsvormen die de ontwikkeling van onze kinderen versterken en waarbij wij van en met elkaar “leren”.

Binnen ons partnerschap maken we gebruik van de culturele, creatieve en interpersoonlijke competenties van de leerlingen van OBS De Koekoek en de peuters  van Spelenderwijs Utrecht. We gaan op zoek naar het creatieve vermogen van de disciplines dans en muziek bij de leerlingen van de bovenbouw. Vanuit democratisch burgerschap (Vreedzame school) treden onze leerlingen in relatie tot en verbinden we ons met de peuters van Spelenderwijs Utrecht (gehuisvest in ons gebouw). We integreren de peutergroepen van Spelenderwijs en onze groepen 1-2 binnen onze leerlijnen muziek en dans. Twee keer per jaar worden 10 leerlingen “geschoold” om deze workshops te geven.

Onderstaande film laat zien hoe wij dit doen.

Zo doen wij dat

Terugkoppeling aan ouders

De leerkracht bespreekt de voortgang van de leerling met ouders en leerling tijdens de reguliere voortgangsgesprekken. Zo nodig zijn er extra gespreksmomenten (deze zijn opgenomen in de zorgjaarkalender). De resultaten van de voortgang van de leerling zijn ook onderdeel van het rapport.

Voor de meeste leerlingen is het hierboven genoemde aanbod ruim voldoende. Er is echter een aantal leerlingen dat nog meer uitdaging nodig heeft. Zij raken snel verveeld en gedemotiveerd, als de lesstof te voorspelbaar is. Deze leerlingen bieden we in of buiten het lokaal, verbreding en verdieping van de leerstof.

Hieronder staat hoe we deze extra uitdaging vormgeven in groep 1-2 en groep 3 t/m 8.

Extra uitdaging in groep 1/2

In groep 1/2 starten we al met aanpassingen op de reguliere stof. We kijken naar de ontwikkeling van de leerling en hoe we deze het beste kunnen begeleiden en stimuleren. Resultaat is dat we de leerling zoveel mogelijk werk/spelopdrachten aanbieden op zijn/haar niveau.

Groep 1

Leerlingen van groep 1 met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen materiaal dat past bij hun ontwikkelingsniveau. Ook in kringverband en lesjes krijgen deze leerlingen aangepaste vragen.  We richten de aandacht niet alleen op het cognitieve niveau van de leerling, maar besteden ook aandacht aan deelgebieden die minder ver ontwikkeld zijn zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling of de motoriek.

Groep 2

Leerlingen van groep 2 met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen een aangepaste weektaak binnen de eigen groep. Deze weektaak is afgestemd op de onderwijsbehoeften van deze leerling. De reguliere leerstof wordt beperkt en aangevuld met uitdagende, complexere opdrachten. Deze aanvullende opdrachten biedende mogelijkheid om zelf ontdekkingen te doen, stimuleren verschillende manieren van denken en  nodigen uit tot samenwerken, handelen en onderzoeken. De begeleiding bij deze opdrachten is in handen van de groepsleerkracht.

“Filosofie gaat over antwoorden maar ook uitleggen waarom. En we hebben huiswerk, heel leuk!”

Zoë – groep 5 (5/6)

De begeleiding van leerlingen in groep 3 t/m 8

Leerlingen, die meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere programma bieden we onder andere de volgende activiteiten:

  • Filosofie
  • Spaans (vanaf groep 5),
  • Somplextra (wiskundige projecten vanaf groep 6),
  • Acadin (electronische leeromgeving met uitdagende opdrachten)
  • Journalen (project om zicht te krijgen op eigen leerstijl)

Het doel van deze activiteiten is om de leerlingen te leren leren, te leren creatief te denken en te leren een inspanning te leveren. Zo leren zij op zelfstandige wijze zichzelf iets eigen te maken en door te zetten, ook (of vooral) als het eens wat lastiger wordt. Daarnaast wordt er gewerkt aan vaardigheden zoals: samenwerken, presenteren en kritisch denken.

De leerkracht kijkt welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen en bespreekt deze leerlingen met de intern begeleider. Samen kijken zij per leerling naar resultaten, inzet, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en bieden de leerlingen één of meer van de genoemde activiteiten aan. De leerkracht stelt de ouders op de hoogte van het extra aanbod voor hun kind.

De leerlingen die Filosofie, Spaans, Somplextra, Acadin of Journalen volgen, krijgen eens in de week buiten de groepsruimte les en/of begeleiding. De leerkracht die deze lessen verzorgt, bespreekt ook met hen het werk dat ze voor het betreffende vak moeten leveren in de week die komen gaat. Dat werk komt boven op hun weektaak.

De groepsleerkracht geeft deze leerlingen tijd om aan de extra vakken te werken.

Different Day

Naast de genoemde activiteiten is er bij ons op school ook een dagdeel een ‘Different Day-groep’ voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7 die nog onvoldoende uitdaging hebben aan het genoemde aanbod. Bij het vormgeven van de Different Day-groep en het selecteren van leerlingen voor deze groep, worden we begeleid door ABC uit Amsterdam.

‘Different Day’ (DD) is een onderwijsvoorziening voor cognitief talentvolle leerlingen, gebaseerd op het gedachtengoed van ‘Day a Week School’ (DWS).

Een Different Day-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij worden binnen de school geïdentificeerd en geselecteerd in de groepen 5, 6 en 7. De leerlingen komen een dagdeel in de week samen en krijgen een onderwijsaanbod dat cognitief uitdagend is en onder meer het creatieve denken stimuleert. De lessen worden gegeven door een speciaal hiervoor door een senior DWS-leerkracht getrainde leerkracht.

Eén van de doelstellingen is dat de leerlingen leren leren. Onder meer zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten komt aan bod. De lesactiviteiten bestaan bijvoorveeld uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.

De leerlingen krijgen vanuit de DD-groep opdrachten mee voor in de reguliere groep zodat ze gedurende de week hier aan verder kunnen werken.