Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen wij vast welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoe de ondersteuning is georganiseerd. 

Het SOP is een dynamisch instrument dat ons handvatten geeft om passend onderwijs praktisch vorm te geven. Het biedt houvast bij het beantwoorden van de vraag of wij in staat zijn om een leerling passende onderwijsondersteuning te bieden en speelt daarom een belangrijke rol bij de toelating van leerlingen. Als wij de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, dan gaan wij in overleg met ouders op zoek naar een passende plek op een andere school binnen ons samenwerkingsverband.

Het SOP wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag vastgesteld. Het SOP beschrijft welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo beschrijven wij:

  • wat de school kan bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het SOP beschrijft de basisondersteuning (vastgesteld in het samenwerkingsverband) en de aanvullende ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt;
  • welke ambities de school in dit kader heeft voor de toekomst;
  • een inventarisatie van de expertise die aanwezig is en/of verder moet worden
    ontwikkeld;
  • de consequenties voor scholing van leerkrachten.

Lees hier het Schoolondersteuningsprofiel