Aannamebeleid

Voor het eerst naar de basisschool

In Nederland mag een kind naar de basisschool als het 4 jaar oud is. Het aanmelden op De Koekoek verloopt centraal en u vindt meer informatie op de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor onze school in het kwartaal dat het 3 jaar wordt. Dit doet u via het formulier naardebasisschool.utrecht.nl.

De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld over alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. Melden zich meer kinderen aan dan er kindplaatsen zijn op onze school, dan worden eerst de kinderen die voorrang hebben geplaatst. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school gaat. De regels voor voorrang vindt u op bovenstaande website.

Let op! De voorrangsregel voor broertjes en zusjes is alleen geldig bij aanmelding in het kwartaal dat uw kind 3 jaar oud wordt! Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Zonodig vogt een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht.

Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Het stedelijke aanmeldloket plaatst uw kind dan automatisch op de 2e, 3e of 4e school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldloket of onze school plaats heeft. Het is belangrijk dat u ons, binnen de opgegeven termijn, laat weten of u ook gebruikt maakt van deze plaats.

Toelaten en inschrijven

Bevestigt u de plaats voor uw kind, dan vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door informatie op te vragen bij de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De schoolleider besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht.


Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften, onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Is dat niet mogelijk, dan zoeken samen met u een geschikte plek op een andere school.

Plaatsing

Uw kind wordt op school geplaatst als het 4 jaar is geworden. Zes weken voor de start op onze school, neemt de groepsleerkracht contact met u op. U krijgt dan de benodigde informatie en er worden afspraken gemaakt over het wennen.

Twee maanden voor aanvang van de schoolperiode ontvangt u een intakeformulier. Vult u deze alstublieft zo volledig mogelijk in. Indien er n.a.v. dit formulier vragen zijn, neemt de school contact met u op. Indien u zelf specifieke zaken aan de orde wil stellen, kunt u een gesprek aanvragen bij de coördinator aanname, Marjet van der Maale via e-mail: marjet.vandermaale@spoutrecht.nl.

In dezelfde periode neemt de leerkracht contact met u op om afspraken te maken over de wenperiode. Het wennen is verdeeld over vier keer: twee keer een ochtend en twee keer een hele dag. Wij adviseren de ouders van kinderen, die vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie in te stromen. In overleg met de leerkracht en/of coördinator aanname wordt bepaald of deze kinderen in de laatste vier weken voor de zomervakantie komen wennen. Voor de kinderen die in de zomervakantie vier jaar worden, is er geen wenperiode. Zij stromen direct na de zomervakantie in.

Toelating zij-instroom

Door omstandigheden (verhuizing) kan er tussentijds plek ontstaan in een groep. Wij melden de beschikbare plaatsen op de homepage van deze website. U kunt ons dan benaderen voor een oriënterend gesprek. We spreken dan vooral over de onderwijsbehoeften van het kind en kijken of dat past bij onze school (groep). Na ons kennismakingsgesprek winnen wij met uw toestemming informatie in bij de huidige school. Op basis hiervan bepalen wij samen of er een goede match is en wordt er een voorbeslissing genomen.

Voordat leerlingen geplaatst worden in één van onze groepen, nemen we contact op met de school van herkomst om informatie in te winnen over het functioneren van de leerling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Deze informatie wordt door de Intern Begeleider (IB-er) opgevraagd. Leerlingen die instromen, kijken eerst een dag op school en draaien mee in de klas. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouder en wordt uiteindelijk de keuze bepaald. Over het algemeen vindt de instroom aan het begin van een schooljaar plaats.


Voor meer informatie over het aanmelden op De Koekoek, klik hier voor de schoolgids.

U bent van harte welkom op onze Kijk- en Informatiemiddagen. Meer informatie hierover vindt u hier

Voor vragen kunt u contact opnemen met administratie.koekoek@spoutrecht.nl.